• مسعود یوسف زاده کارشناس واحد کارآموزی و کارآفرینی

  • حسین مشعری کارشناس واحد ارتباط با جامعه و صنعت

  • رویا فیروزی کارشناس واحد دفتر ارتباط با جامعه