فرایند انجام دوره کارآموزی دانشجویان در نیمسالهای مختلف:

 

 

نیمسال اول

نیمسال دوم

تابستان

دریافت معرفی نامه  از گروه  و  تایید محل کارآموزی توسط استاد مربوطه  

حداکثر تا یک هفته بعد از حذف و اضافه

حداکثر تا یک هفته بعد از حذف و اضافه

حداکثر تایک هفته پس از تاریخ آخرین امتحان پایان نیمسال دوم 

 

دریافت  معرفی نامه  جهت محل کارآموزیاز دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی توسط دانشجو

یک روز  پس از ارائه معرفی نامه به دفتر ارتباط با صنعت و کارآموزی

یک روز  پس از ارائه معرفی نامه  به دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

یک روز پس از ارائه معرفی نامه  به دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

تحویل موافقت نامه محل کارآموزی  به دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی  و دریافت   فرمهایالف ، ب ، ج  توسط دانشجو

حداکثر 2 هفته پس از ارائه معرفی نامه

حداکثر 2 هفته پس از ارائه معرفی نامه

حداکثر 2 هفته پس از ارائه معرفی نامه

شروع کارآموزی

حداکثر 10 روز پس از تحویل موافقت نامه به دفتر  و اخذ فرم های الف ، ب ، ج

حداکثر 10 روز پس تحویل موافقت نامه به دفتر و اخذ فرم های الف ، ب ، ج

حداکثر 10 روز پس از تحویل موافقت نامه به دفتر و اخذ فرم های الف ، ب ، ج

ارائه گواهی پایان دوره ، فرم های تکمیل شده الف ، ب ، ج و گزارش مجلد   کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی توسط دانشجو

حداکثر تا پایان  بهمن ماه

حداکثر تا 15 شهریور

حداکثر تا پایان مهرماه

 

توضیحات :

 

دانشجو می بایست پس از پایان دوره کارآموزی خود ، ابتدا به این دفتر مراجعه و نامه ای از محل انجام کارآموزی خود مبنی بر تائید انجام مدت کارآموزی ، به انضمام فرمهای تکمیل شده( حسب مدت زمان  کارآموزی ) گزارش هفتگی ( فرم الف ) و گزارش ماهانه ( فرم ب)  و فرم گزارش سرپرست در صنعت ( فرم ج) و نیز گزارش مجلد کارآموزی را ارائه نماید .

پس از رویت و صحت اطلاعات فوق و حصول اطمینان از انجام صحیح کارآموزی توسط این دفتر ، فرم های مربوطه و گزارش مجلد ، مهر شده و برای استحضار استاد محترم کارآموزی دانشجو جهت درج نمره ، ارسال می گردد .

لازم به ذکر است که نامه تائیدیه انجام کارآموزی دانشجو ( صادر شده از محل انجام کارآموزی ) پس از ثبت در سیستم گلستان در پرونده مربوطه نگهداری می شود .

ضمنا در صورت تایید استاد  کاراموزی ارائه cdگزارش کارآموزی بصورت یا ایمیل  بجای گزارش مجلد ، بلامانع است .