برگزاری کارگاه کارافرینی با عنوان " اشتغال زائی با رویکرد توسعه خوشه های صنعتی"

بدینوسیله در روز شنبه مورخ 95/2/4 از ساعت 10 لغایت 12 بازدید مذکور در معیت کارشناس مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه برگزار گردید.

١٢:١٨ - 1395/09/30 - تعداد نظرات : ٠

کارگاه کارآفرینی

کارگاه کارآفرینی

١٣:٤٢ - 1394/08/25 - تعداد نظرات : ٠