برگزاری کارگاه آموزشی کار آفرینی با رویکرد

توسعه خوشه ها و کنسرسیوم های صادراتی

در تاریخ های 26/ 8 / 94 و 1/ 9 / 94 و 3/ 9 / 94

در سالن فرهنگ دانشگاه هرمزگان