ب- حوزه کارآفرینی:

فعالیت های انجام شده و در دست اقدام در بخش کارآفرینی در طی سال گذشته در جدول شماره دو آورده شده است.

جدول 2: فعالیت های انجام شده و در دست اقدام در حوزه کارآفرینی در طی سال های 94- 1393

ردیف حوزه فعالیت اقدامات انجام شده در دست اقدام  
1 کارآفرینی کارگاه آموزشی  همایش کارآفرینی جشنواره ایده های برترکارآفرین دانشجویی  بازدید دانشجویی از مراکز کارآفرینی  جمع دعوت از کارآفرینان برتر استانی برگزاری کارگاه آموزشی  بازدید از مراکز کارآفرینی برتر استان  
جمع 2 2 1 3 8 4 4 3  
    25 25 12.5 37.5 100        

 

 

 

نمودار 2: اقدامات انجام شده در حوزه کارآفرینی در طی سال 1393

 

همان طور که ملاحظه می گردد در میان اقدامات انجام شده در این حوزه بیش ترین فعالیت ها مربوط به برگزاری کارگاه های آموزشی ( با 38 %) و همایش کارآفرینی با (31%) بوده است . همچنین بازدید دانشجویان از مراکز کارآفرینی (با 23%) و برگزاری جشنواره ایده های برتر کارآفرین دانشجویی (با 8 %) از جمله اقدامات انجام شده مربوط به این حوزه می باشند

آئین نامه کاراد:

 

 

   دانلود : karad.pdf           حجم فایل 4055 KB