دانلود > طرحهای پژوهشی
   
برنامه ها

  فرم پروپوزال   - 1 مگابايت

  نمايش : 373  -  دانلود : 145


پروپوزال ...

   شرح خدمات اجرا و هزينه هاي طرح مستقل پژوهشي  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 296  -  دانلود : 105


هزینه های طرح مستقل پژوهشی ...

  فرم ارسال گزارش   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 271  -  دانلود : 102


فرم ارسال گزارش طرحهای پژوهشی ...

  قرارداد طرحهای پژوهشی   - 1 مگابايت

  نمايش : 288  -  دانلود : 95


فرم جدید قرارداد طرحهای پژوهشی ...

  فرم رجوع به داوران پروپوزال   - 1 مگابايت

  نمايش : 290  -  دانلود : 93


فرم روجوع به داوران طرح ...

  فرم رجوع به داوران گزارش نهایی   - 1 مگابايت

  نمايش : 259  -  دانلود : 83


فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی ...