دانلود > طرحهای پژوهشی
   
برنامه ها

  فرم پروپوزال   - 1 مگابايت

  نمايش : 432  -  دانلود : 177


پروپوزال ...

   شرح خدمات اجرا و هزينه هاي طرح مستقل پژوهشي  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 339  -  دانلود : 125


هزینه های طرح مستقل پژوهشی ...

  فرم ارسال گزارش   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 312  -  دانلود : 124


فرم ارسال گزارش طرحهای پژوهشی ...

  قرارداد طرحهای پژوهشی   - 1 مگابايت

  نمايش : 335  -  دانلود : 119


فرم جدید قرارداد طرحهای پژوهشی ...

  فرم رجوع به داوران پروپوزال   - 1 مگابايت

  نمايش : 338  -  دانلود : 117


فرم روجوع به داوران طرح ...

  فرم رجوع به داوران گزارش نهایی   - 1 مگابايت

  نمايش : 305  -  دانلود : 104


فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی ...