تجزيه و تحليل فضاي ARCGIS 9.X

قیمت : 120,000 ریال

ترجمه و تاليف احمد نوحه‌گر، محمد اكبري نسب

در اين كتاب چون ابزارهاي تجزيه و تحليل يكي از توابع مهم در مدلسازي مي‌باشد سعي شده است در مورد نوار ابزار Spatil Analyst به صورت كامل بحث شود.