مباني و روش‌هاي ريخته‌گري فلزات

قیمت : 130,000 ریال

گردآوري و تاليف رامين رئيس زاده با همكاري وحيده مظفري طباطبايي، مهديه مشايخي

در تنظيم مطالب كتاب سعي گرديده تا تمام موارد اصلي مطرح در علم و تكنولوژي ريخته‌گري به طوركامل، اما بدون ورود به جزئيات زياد(مطابق با برنامه مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري) ارائه شوند.