آموختن الفباي زندگي به مدد شناخت خود و ديگران

قیمت : 140,000 ریال

تاليف موسي جاودان

دراين كتاب به مجموعه ويژگيهاي شناختي، اجتماعي، عاطفي و رواني انسان از آغاز تولد تا سالمندي پرداخته شده و بر اين اساس انتظارات، نيازها و خواسته‌هاي هر فردي در هر يك از مراحل زندگي مورد بررسي قرا ر گرفته و به دلايل بروز رفتار، تفاوت‌هاي فردي، سازگاري و ناسازگاري اشاره شده است.