مسيرهاي راه، كانال، زهكش، احجام خاكي و تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي با استفاده از نرم‌افزار SDRmap
سال نشر1381
قیمت : 0 ریال
طراحي سازه‌هاي بتني با استفاده از نرم‌افزار ETABS2000
سال نشر1381
قیمت : 0 ریال
پروژه‌هاي كاربردي در تحليل و طراحي كامپيوتري سازه‌ها SAP2000,ETABS,SAFE
سال نشر1381
قیمت : 0 ریال
خودآموز شيمي عمومي
سال نشر1388
قیمت : 35,000 ریال
مهندسي سيستمهاي توزيع
سال نشر 1380
قیمت : 140,000 ریال
انتقال جرم و عمليات واحد
سال نشر 1380
قیمت : 0 ریال

<< صفحه قبلی5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 صفحه بعدی >>