اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
احمد نوری سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی و اسناد 07633711037 343
سیدعلی دانش نیا مسئول بخش پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی- مدیر سیستم نرم افزاری 07633711037 340
کوروش رضوی مسئول بخش نشریات و مرجع - مسئول بخش امانت 314
حسن عبدالهی کتابدار بخش امانت 314
ملیحه مرادی کتابدار بخش امانت 314
صالحه  قنبری کتابدار - مسئول دفتر 342
جعفر کهوری نژاد بندری امور مالی و اموال دار 342
امیر  خشنود کتابدار بخش نشریات و مرجع 314
ژیلا محمدی کتابدار - بخش ثبت و آماده سازی 372
عاطفه سالاری کتابدار بخش فهرست نویسی 372