به چاپ رسید

به مناسبت این ایام گرامی در این مرکز کتاب زیر به چاپ رسید

1396/11/15

به چاپ رسید

به مناسبت این ایام گرامی در این مرکز به چاپ رسید

1396/11/14

هفته کتاب

کتاب هواکره، هوا و آب و هوا به چاپ رسید

1396/09/07

هفته کتاب

اهدای کتاب به 12 نهاد ملی استانی

1396/08/30
1396/08/01

برگزاری کارگاه کارافرینی با عنوان " اشتغال زائی با رویکرد توسعه خوشه های صنعتی"

بدینوسیله در روز شنبه مورخ 95/2/4 از ساعت 10 لغایت 12 بازدید مذکور در معیت کارشناس مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه برگزار گردید.

1395/09/30

کارگاه کارآفرینی

کارگاه کارآفرینی

1394/08/25

پرداخت هزینه صحافی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

پرداخت هزینه صحافی پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

1396/02/18

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی متقاضی تشکیل هسته های پژوهشی

بارگزاری فرم های مربوط به تشکیل هسته های پژوهشی اعضای هیات علمی

1396/01/27

انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی کمیته زیست فناوری دانشگاه هرمزگان

انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی کمیته زیست فناوری دانشگاه هرمزگان

1395/12/01

فرمت نگارش طرحهای پژوهشی

ارائه دو نسخه از طرح های پژوهشی خاتمه یافته به کتابخانه مرکزی

1395/09/21

غرفه دانشگاه هرمزگان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال95 عنوان غرفه برتر را کسب کرد.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان با همکاری واحدهای مختلف دانشگاه از جمله واحد های زیرمجموعه خود و دانشکده های دانشگاه موفق شدند به خوبی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و توانمندی های پژوهشی دانشگاه را به عرصه نمایش بگذارند.

1395/09/20